Choď na obsah Choď na menu
 


UZNESENIE ZO ZHROMAŽDENIA ZA ROK 2022 KONANÉHO DŇA 30.4.2023

5. 6. 2023

Uznesenie

 zo zasadnutia   zhromaždenia  ZIVL - Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, Kysucký Lieskovec  konané dňa  30.04.2023

Zasadnutie  zhromaždenia ZIVL -  Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo  Kysucký Lieskovec   (ďalej len  „pozemkové spoločenstvo“  alebo  „p.s.“)  dňa 30.04.2023 :

 

I. n e s c h v á l i l o   

 

•           Doplnenie Mandátovej  komisie o navrhovaného  člena  p. Ing.  M. Franka

•           Doplnenie Návrhovej komisie o navrhovanú členku  p. D. Bzdylovú

•           Doplnenie Overovacej komisie o navrhovanú členku p. Mgr.L. Pijakovú

 

II. z v o l i l o


1. Mandátovú komisiu v zložení:

Mgr. Milada Ďurčanová, Irena Kuriaková, Jozef Hmíra, Ivan Hašpica, Jozef Ondrejáš, Anna Cenigová,

Iveta Rybanská, Stanislav Dubeň, Vincent Kuriak, Anna Stašová, Anastázia Turianská.

2. Návrhovú komisiu v zložení:    Ing. Peter Podpleský Ing. Jozef Ficek, Ing. Elena Slafkovská.

3. Overovateľov zápisnice v zložení:   Miloš Tomka, Miloš Hmíra.


III. s c h v á l i l o

 

  1. Program zasadnutia  zhromaždenia  pozemkového spoločenstva s pozmeňovacím návrhom  presunu  bodu programu č. 8, ktorý pojednáva o návrhu schválenia úpravy navrhovaných  bodov  Zmluvy pozemkového spoločenstva  ako bod  č. 3  schváleného programu zasadnutia   
  2. Úpravy troch  navrhovaných  bodov  Zmluvy pozemkového spoločenstva   platnej  od 24.03.2019 podľa programu zhromaždenia v bode 3 – viď. Zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia zo dňa 30.4.2023

       3.Účtovnú závierku za rok 2022 vrátane  rozdelenia sumy  výsledku  hospodárenia  po zdanení vo výške 347.871,29 €     členom p.s.

       4. Návrh  finančného rozpočtu p.s.  pre rok 2023 

       5. Žiadosť  DHZ Kysucký Lieskovec  o poskytnutie  finančného príspevku   na jeho činnosťz rozdelenia zisku po zdanení  vo výške  1,00 € za každého člena p.s. , čo predstavuje  742 €  celkom

      6.          Žiadosť  farnosti  Kysucký Lieskovec o poskytnutie príspevku na opravu kanalizácie z rozdelenia zisku po zdanení  vo výške  1,00 € za každého člena p.s. , čo predstavuje  742 €  celkom.

 

IV. b e r i e  n a   v e d o m i e

 

1. Správu o činnosti  výboru pozemkového spoločenstva za rok 2022   prednesenú  Mgr. Z. Hartelovou, člen výboru

2. Správu o hospodárení  v lese p.s. za rok 2022 prednesenú p. I. Ďuríčkom,  OLH   p.s.

3. Správu dozornej rady  o výsledku    kontroly hospodárenia a činnosti   výboru  p.s.  za rok 2022   prednesenú Ing. B. Jurčíkovou, predseda DR

4. Správu o finančnom   hospodárení   p.s. za  rok 2022 prednesenú  Mgr. Z. Hartelovou, pokladník p.s.

5. Zmenu členov dozornej rady: na základe  odstúpenia pani Mrvovej z členstva dozornej rady na zasadnutí výboru dňa 9.9.2019 nastúpila  na toto miesto člena dozornej rady Mgr. Milada Ďurčanová. 

Vzhľadom na písomné odstúpenie pani Eleny Azizi z členstva dozornej rady zo dňa 10.3.2020, na jej miesto nastúpil  pán Jozef Sopek. 

 

Komisia v zložení:  Ing. Peter Podpleský predseda

                   Ing. Jozef Ficek člen

                  Ing. Elena Slafkovská člen

V  Kysuckom Lieskovci, dňa 30.04.2023