Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

28. 3. 2016

 

 

     V prvej polovici roka 1994 viac ako polovica  vlastníkov lesných pozemkov prejavila záujem o  obnovu vlastníckych a užívacích práv súkromných lesov a lesného fondu v Katastrálnom území Kysucký Lieskovec v zmysle zákona č. 330/91 Zb. Dňa 19.6.1994 sa uskutočnila schôdza vlastníkov, na ktorej bol zvolený prípravný výbor a jeho predsedkyňou sa stala Ing. Adela Zehnalová. Zo zápisu vyplýva, že vlastníci dali dôveru výboru, aby ich zastupoval vo veci preberania lesov od štátnych lesov.  Dňa 22. 6.1994 na požiadanie výboru Obecný úrad Kysucký Lieskovec zaregistroval spoločenstvo do evidencie pozemkových spoločenstiev pod názvom Spoločenstvo súkromných lesov Kysucký Lieskovec.

    Dohodu o zrušení nájmu a o odovzdaní lesov do užívania dňa 28.12.1995   podpísalo 91 vlastníkov,  štatutárny zástupca LH a riaditeľ OLZ .

 

     Dňa 25.2.1996 sa konalo prvé valné zhromaždenie Spoločenstva súkromných lesov Kysucký Lieskovec. Jeho výsledkom bolo podanie návrhu na zrušenie registrácie na obecnom úrade, v ktorom sa uvádza:

   „ Spoločenstvo sa premenilo na Združenie individuálnych vlastníkov lesov obce Kysucký Lieskovec bez právnej subjektivity zmluvou uzatvorenou v zmysle § 51 s použitím primerane § 829 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka“.  

     Podľa tejto právnej úpravy združenie pracovalo do 12.3.2014 kedy valné zhromaždenie schválilo  jeho prechod na Združenie individuálnych vlastníkov lesov, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec s právnou subjektivitou v zmysle zákona č. 79/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Pozemkové spoločenstvo hospodári na ploche 569 hektárov. Hlavnou činnosťou pozemkového spoločenstva je lesopestovateľská činnosť, ktorá prebieha v súlade s lesným hospodárskym plánom a zákonom o lesoch.  O lesy sa staráme a chránime ho pre budúce generácie. Svedčí o tom obdržané Osvedčenie o účasti na certifikácií lesov. Osvedčenie potvrdzuje, že naše pozemkové spoločenstvo obhospodaruje lesy v súlade s požiadavkami certifikačných kritérií defínovaných v dokumente "Slovenského systému certifikácie lesov".