Choď na obsah Choď na menu
 


DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE PLATNEJ OD 24.3.2019

5. 6. 2023

Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo  Kysucký Lieskovec, sídlo   023 34  Kysucký Lieskovec  č.29

IČO: 42386641, registrovaný: Okresný úrad, PLO Žilina, vložka č. R-0018/504

 

   Dodatok č. 1   k Zmluve  o pozemkovom spoločenstve

uzatvorená podľa § 2 ods.1 písm. d) v nadväznosti na § 5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“)  

Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec, s právnou subjektivitou (ďalej len „ ZIVL“) na zasadnutí zhromaždenia konaného  dňa 30.04.2023  schválilo dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa  Zmluva  o pozemkovom spoločenstve takto:

 

1.  Na strane č. 7-  Výbor, v bode   č. 1 sa znenie : „Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Má sedem členov a tvoria ho predseda, podpredseda, pokladník a ďalší štyria členovia.“ nahrádza novým znením: „Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Výbor  má najmenej troch a najviac  5 členov  a tvoria ho predseda, podpredseda, pokladník a ďalší dvaja členovia.

 2.  Na strane č. 7 -  Výbor,  v bode č. 11  sa  znenie „ Sprístupňuje členom spoločenstva a iným osobám, ktoré osvedčia právny záujem, všetky dokumenty spoločenstva a to za jednu stranu formátu A4 čiernobielej tlače na CD nosič, USB kľúč a e-mail vo výške 0,50 EUR“ nahrádza novým znením „Sprístupňuje členom spoločenstva dokumenty spoločenstva, a to za jednu stranu formátu A4 čiernobielej tlače na CD nosič, USB kľúč a e-mail bez poplatku  a iným osobám, ktoré osvedčia právny záujem, všetky dokumenty spoločenstva , a to za jednu stranu formátu A4 čiernobielej tlače na CD nosič, USB kľúč a e-mail vo výške 0,50 EUR.“.

 3. na strana č. 8 Výbor, v bode č. 16), písm. c) sa znenie: „Schvaľuje zmluvy na základe výsledkov výberového konania, výberové konanie sa neuskutočňuje, ak by sa sťažilo odvrátenie alebo zmiernenie hroziacej škody, alebo nepriaznivých následkov mimoriadnej udalosti. Vyhlásenie výberového konania obsahuje pravidlá účasti a minimálne kritéria, ktoré musí spĺňať ponuka alebo návrh uchádzača výberového konania. Ak účastník výberového konania pravidlá účasti nedodrží alebo jeho ponuka nespĺňa ani minimálne kritéria, na jeho ponuku sa pri vyhodnocovaní výberového konania neprihliada. To neplatí, ak vzhľadom na situáciu na trhu nemožno odôvodnene predpokladať, že sa nového výberového konania zúčastnia aspoň traja účastníci. Pri vyhodnocovaní výberového konania pri nákupe tovarov a služieb pre spoločenstvo výbor zoradí predložené ponuky vzostupne od najnižšej ceny alebo od ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“  nahrádza novým znením „Členovia výboru vzhľadom na situáciu na trhu budú hľadať a vyberať odberateľa, ktorý ponúkne najvyššie ceny za odkúpenie drevnej hmoty (surové drevo, suché drevo, hniloba/vláknina.) tak, aby ponúknuté ceny boli ekonomicky najvýhodnejšie pre pozemkové spoločenstvo. Pri výbere nákupu tovarov  a služieb pre spoločenstvo členovia výboru budú hľadať a vyberať dodávateľa, ktorý ponúkne najnižšie ceny - ekonomicky najvýhodnejšie pre pozemkové spoločenstvo. V obidvoch prípadoch je nutné prihliadať aj na vzdialenosť od obce Kysucký Lieskovec a na  platobnú schopnosť dodávateľov a odberateľov.“.

4. Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve nadobúda účinnosť  dňom jeho schválenia,  t.j. 30.04.2023.  

 

Kysucký Lieskovec  30.04.2023

 

Zuzana  Hartelová, predsedníčka  ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec

Ing.  Božena Jurčíková,  predsedníčka dozornej rady ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec