Choď na obsah Choď na menu
 


INFORMÁCIA O VÝSLEDKU ŠTÁTNEHO DOZORU

31. 5. 2021

Združenie  individuálnych vlastníkov lesa,  pozemkové spoločenstvo

  Kysucký Lieskovec, so sídlom Kysucký Lieskovec č.  29, 023 34

                                                        

I N F O R M Á C I A

  O VÝSLEDKU   ŠTÁTNEHO DOZORU VYKONANÉHO  OKRESNÝM ÚRADOM ŽILINA V MESIACI APRÍL-MÁJ  2021  V ZIVL, PS KL

 

Vážení členovia  pozemkového spoločenstva, 

výbor Združenia  individuálnych vlastníkov lesa,  pozemkové spoločenstvo   Kysucký  Lieskovec, IČO 42386641, Kysucký Lieskovec  č. 29  (ďalej len „pozemkové spoločenstvo“ alebo „p.s.“) informuje  členov a vlastníkov  p.s. o výsledku štátneho dozoru vykonaného  Okresným úradom  Žilina, pozemkový  a lesný odbor, ktorý bol  vykonaný v našom pozemkovom spoločenstve.   

 Pracovníci  OÚ Žilina,  pozemkový a lesný odbor (ďalej len „ pracovníci OU ZA“) vykonali na základe:

sťažnosti člena  pozemkového spoločenstva  kontrolu  u obhospodarovateľa, ktorým je naše pozemkové spoločenstvo.

Štátny dozor bol  vykonaný podľa  § 62 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p., podľa ktorého štátny dozor v lesoch je oprávnený vykonať  orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rámci svojej územnej pôsobnosti, ktorým  sleduje,  zisťuje, kontroluje  ako sa dodržiava  zákon o lesoch  a ďalšie  všeobecne záväzné právne predpisy vydané v súlade so zákonom o lesoch.  

Podľa  § 62 ods. 2 zákona o lesoch  sú  zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva  pri štátnom dozore v lesoch oprávnení

 1. vstupovať na lesné pozemky, do budov a iných priestorov vrátane dopravných prostriedkov, v ktorých subjekt, nad ktorým sa vykonáva dozor, zabezpečuje svoju činnosť, ak sa na to nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov,
 2. zisťovať a overovať skutočnosti a údaje o hospodárení v lese, najmä o plnení programu starostlivosti, a vyžadovať k tomu súčinnosť vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa,
 3. obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,
 4. ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

O výsledku štátneho dozoru bola spísaná zápisnica  dňa  14.05.2021 za  účasti:

 • zástupcov  OÚ Žilina   -  Ing. M. Ďurašová  a  p. D. Kubička, ktorí štátny dozor vykonali
 • zástupcov p.s.             -  p. Z. Hartelová, predsedníčka p.s. a  p. I. Ďuríček, odborný lesný  hospodár  
 • sťažovateľ                   -  Ing. P. Šutý, člen p.s.

 

Výbor pozemkového spoločenstva  spracoval zo zápisnice  túto informáciu, ktorou informuje  členov  p.s. o výsledku štátneho dozoru  nasledovne:

Štátny dozor, resp. kontrola   pozostávala z dvoch častí :

 • kontrola administratívneho charakteru vykonaná v dňoch  od  16.04.2021 do 14.05.2021
 • vonkajšie obhliadky  formou  terénnych  obhliadok  dňa  16.04.2021  v časti lesných porastoch  č. 2267a1,  2268, 22681, 2268a 226829  na lesnom  celku  Krásno – západ, na ktoré poukazoval sťažovateľ.

Kontrola bola  zameraná na preverenie hospodárenia v lese,  plnenia  programu  starostlivosti o lesy pre obhospodarovateľa (p.s.)  lesných pozemkov pre lesný celok Krásno -západ  platný na obdobie rokov  2020-2029, na  vedenie lesnej hospodárskej evidencie za obdobie: august 2020 až marec 2021,  kontrola  správnosti vydaných súhlasov na ťažbu drevnej hmoty za kontrolované obdobie  a dodržiavanie zákona o lesoch   pri obhospodarovaní a starostlivosť o les.

Ku kontrole predsedníčka p.s. a OLH predložili  priebežne požadované  doklady  za účelom kontroly ťažby drevnej hmoty na uvedených lesných porastoch a kontroly ich obhospodarovania p.s.

Kontrolná skupina  OU ŽA  pri  terénnej obhliadke dňa  16.04.2021  vyhodnotila stav lesných porastov, zamerala sa na posúdenie stavu  plôch po ťažbe drevnej hmoty, spôsob zalesňovania týchto plôch, ktorá je vykonávaná prirodzeným zmladením lesa a výsadbou nových stromčekov. Tiež sa zamerala na  posúdenie už  vyznačenej kalamitnej  ťažby OLH v týchto porastoch.

 

 • Výsledok  štátneho dozoru OÚ ŽA:

Kontrolná skupina OÚ ZA, ktorá štátny dozor v p.s. ako obhospodarovateľa lesa vykonala - konštatovala, že   lesná  hospodárska evidencia , ktorú vedie  p. Ďuríček -  OLH je vedená správne, vydané súhlasy na ťažbu drevnej hmoty sú v súlade s vykonávacou vyhláškou.

Lesohospodárska činnosť v teréne   je  vykonávaná v súlade so zákonom o lesoch, náhodné ťažby sú vyznačované v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.  Hygiena porastov je vykonávaná - plochy po ťažbe sú priebežne uhadzované. Vo vybraných lesných porastoch nebolo v čase kontroly zistené porušenie predpisov na úseku lesného hospodárstva.

 

 • Navrhnuté opatrenia štátnym dozorom OÚ ŽA:

Zalesnené plochy  umelou a aj prirodzenou obnovou  je potrebné chrániť proti zveri a burine.

 

Zápisnica je podpísaná prítomnými osobami  okrem  sťažovateľa, ktorý ju odmietol podpísať.

 

V Kysuckom Lieskovci, 30.05.2021

 

   Mgr. Peter  Ševčík                                 Zuzana Hartelová

podpredseda ZIVL PS KL                           predsedníčka  ZIVL PS KL