Choď na obsah Choď na menu
 


OZNAM O NEUSKUTOČNENÍ ZHROMAŽDENIA V ROKU 2021 ZA ROK 2020

19. 3. 2021

Oznámenie

 

výboru Združenia individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo, Kysucký Lieskovec   (ZIVL KL)  o neuskutočnení  zasadnutia zhromaždenia za rok 2020 

 

 

                                                                                      

Vážení  členovia/vlastníci pozemkového spoločenstva,

 

 

výbor pozemkového spoločenstva Vám  o z n a m u j e ,  že  zasadnutie  zhromaždenia  pozemkového spoločenstva ako ustanovuje  Zmluva o pozemkovom spoločenstve nadväzne na zákon č. 97/2013 Z.z.o  o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a  nadväzne na  jeho novelu č. 91/2020 Z.z. s účinnosťou od 25. 04.2020,  za rok  2020   v obvyklom termíne,  t.j. marec roku 2021   sa    k o n a ť    n e b u d e    z dôvodu   zákazu  zhromažďovania sa  v období pandémie vyhlásené  Úradom verejného zdravotníctva SR.

Obdobie pandémie od jeho vyhlásenia (začiatok od 12. marca 2020) naďalej trvá a znamená zákaz zhromažďovania  obyvateľstva  v akejkoľvek  oblasti  života (ako napr. kultúra, šport)  vrátane  zákazu  uskutočnenia  akýchkoľvek zasadnutí (okrem on-line zasadnutí) vrátane zasadnutia zhromaždenia pozemkových spoločenstiev a urbárskych pozemkových spoločenstiev, ktoré upravuje vyhláška č. 45/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí vydanú  Úradom verejného zdravotníctva SR s  účinnosťou od 08. 02.2021.

Aj novela zákona o pozemkových spoločenstvách č. 91/2020 Z.z. s účinnosťou od 25.04.2020  reagovala na vyhlásenie obdobia pandémie  vládou SR  a určila postup schvaľovania úkonov, ktoré  ináč patria do kompetencie zasadnutia zhromaždenia pozemkových spoločenstiev konaného každoročne v obvyklom  termíne, ktorým je marec príslušného roka za predchádzajúci rok.   Zmeny  spočívajú v tom zmysle, že výkonom niektorých úkonov, ktoré  za normálnych okolností vykonáva  zasadnutie zhromaždenia členov spoločenstiev, ktoré je potrebné vykonať aj v období pandémie boli  touto novelou  zákona o pozemkových spoločenstvách  prenesené na  výbor alebo  na dozornú radu, ak je výbor nefunkčný. 

 

Toho času (je marec  2021 )  je  problematické  zodpovedne predpovedať, ako sa bude  vyvíjať  situácia s COVID-19, napr. do 30. júna 2021.  Výbor pozemkového  spoločenstva oznamuje, že  ak by sa situácia zlepšila  na takú úroveň, že  Úrad verejného  zdravotníctva  SR  zruší zákaz zhromažďovania, výbor bezodkladne začne s prípravou  zasadnutia zhromaždenia a tieto skutočnosti bezodkladne vyhlási rozhlasom v našej obci, vo vitríne pozemkového spoločenstva a na internetovej stránke pozemkového spoločenstva.

Zároveň oznamujeme, že  ak  sa do  30. júna 2021  situácia s pandémiou nezlepší, prísne podmienky zákazu zhromažďovania budú trvať naďalej, posledným dátumom na podanie daňového  priznania k dani  z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 podľa  §  49 ods. 3  zákona  č. 595/2003 Z.z.  v z.n.p.  je  30. jún 2021. Do tohto dátumu musí  byť odsúhlasená účtovná závierka za rok 2020 a zaslaná správcovi dane spolu s daňovým priznaním.  Práve novela   zákona o pozemkových  spoločenstvách z dôvodu mimoriadnej situácie, keď je obmedzená sloboda pohybu a právo na zhromažďovanie sa,  preniesla  rozhodnutie zhromaždenia ako je schválenie  účtovnej závierky, ak hrozí nedodržanie  lehoty podľa osobitného predpisu (zákon o účtovníctve, zákona o dani z príjmov) na výbor pozemkových spoločenstiev a urbárskych pozemkových spoločenstiev, ktorý účtovnú závierku odsúhlasí pred jej  podaním správcovi dane, najneskôr do 15. júna 2021 a  najneskôr  30. júna  2021 doručí správcovi dane  daňové priznanie k dani z príjmov za ZO 2020 spolu s účtovnou závierkou za rok 2020.

Pre úplnosť uvádzame, že výbor  takýmto postupom odsúhlasil aj účtovnú závierku za rok 2019  na svojom zasadnutí v máji 2020 z dôvodu, že  pripravované zasadnutie zhromaždenia na  22. marec 2020 za rok 2019 sa  vyhlásením pandémie a  zákazu zhromažďovania  už  nemohlo  konať.  

Každému vlastníkovi pozemkového spoločenstva  bude  toto oznámenie doručené  spolu s oznámením o výsledku hospodárenia za  účtovné obdobie roku  2020,    ďalej  finančný plán na rok 2021, správa predsedníčky ZIVL  o činnosti  výboru za rok 2020, správa O L H za rok 2020 a správa  dozornej rady  z vykonanej kontroly  účtovníctva ZIVL KL za  rok 2020.

Výbor a dozorná rada je povinná o úkonoch, ktoré vykonala  v období pandémie alebo aj po jej skončení informovať členov spoločenstva na najbližšom  zasadnutí zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať až po uvoľnení opatrení   vyhlásené  Úradom verejného zdravotníctva  SR z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 v takom rozsahu, že bude umožnené  uskutočniť aj  hromadné podujatia, akým je aj  zasadnutie zhromaždenia členov pozemkového spoločenstva a urbárskeho pozemkového spoločenstva.

 

 

V Kysuckom Lieskovci, 17.03.2021

 

Zuzana Hartelová

predsedníčka ZIVL, P. s. Kysucký Lieskovec

 

Mgr. Peter Ševčík

podpredseda ZIVL, P. s. Kysucký Lieskovec