Choď na obsah Choď na menu
 


OZNÁMENIE - UPOZORNENIE

 Výbor  Združenia individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec

 

Oznámenie a  upozornenie

Vážení  členovia a vlastníci pozemkového spoločenstva,

 

v týchto dňoch Vám bola doručená  poštová obálka, v ktorej ste našli  pozvánku, že člen výboru   ZIVL (bývalý podpredseda) Vás  pozýva  na zasadnutie zhromaždenia spoluvlastníkov, ako zástupca členov ZIVL, ktoré by sa malo uskutočniť  dňa 03.04.2022  v kultúrnom dome v Kysuckom Lieskovci.

 

Vážení  členovia a vlastníci pozemkového spoločenstva,  výbor p. s.  Vám dáva na vedomie a upozorňuje, že  toto zasadnutie   n e z v o l á v a   výbor   pozemkového  spoločenstva, ani dozorná rada, ale ho iniciuje nezákonne  jeden člen výboru (bývalý podpredseda) bez vedomia a súhlasu predsedníčky p.s. a ostatných členov  výboru p.s.  a dozornej rady.

Výbor ZIVL dáva do pozornosti, že toto zasadnutie zhromaždenia je iniciované len za  účelom  vyslovenia nedôvery  výboru a dozornej rade a ich odvolanie, avšak  bez uvedenia konkrétneho a kvalifikovaného dôvodu, resp. dôvodov na   vyslovenie nedôvery týmto  najvyšším orgánom pozemkového spoločenstva, ktorých členovia boli  riadne zvolení na zasadnutí zhromaždenia v marci 2019.   

 

Vážení  členovia a vlastníci pozemkového spoločenstva,  výbor pozemkového spoločenstva  (p.s.) sa dištancuje od tejto iniciatívy člena výboru pozemkového spoločenstva (bývalého podpredsedu) vo veci zvolania tohto zasadnutia zhromaždenia na 3.4.2022.

 

Výbor p.s. Vám oznamuje, že v štádiu  prípravy je riadne zasadnutie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania, na ktorom bude  schválený  výsledok hospodárenia  za rok 2021 a návrh na rozdelenie podielov na zisku za rok 2021.  Oznámenie o tomto zasadnutí bolo doručené  na  Okresný  úrad Žilina, lesný odbor, ktorý  ho prijal bez  pripomienok.

Toto zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční dňa 7.mája 2022 formou  korešpondenčného hlasovania, t.j. doručením hlasovacích lístkov osobne alebo poštou v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z.z.  o pozemkových spoločenstvách v z.n.p.

 

Výbor  p.s. Vám oznamuje, že  každému členovi p.s. bude doručená  v lehote   30 dní pred  zasadnutím zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania  obálka,  v ktorej bude pozvánka na zasadnutie zhromaždenia a program zasadnutia zhromaždenia. Súčasťou  tejto obálky  bude  aj  hlasovací lístok, návratová obálka a  poučenie o spôsobe hlasovania.

Výbor p.s. dáva do pozornosti, že toto oznámenie pre členov p.s. je k dispozícii na nahliadnutie vo vitríne v obci Kysucký Lieskovec na obvyklom mieste, a aj na  webovej stránke pozemkového spoločenstva.

 

Kysucký Lieskovec,  08.03.2022

                                                               Za výbor pozemkového spoločenstva

                                               Zuzana Hartelová, predsedníčka