Choď na obsah Choď na menu
 


OZNÁMENIE O KONANÍ ZHROMAŽDENIA FORMOU KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA ZA ROK 2023

21. 5. 2024

 

Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec

023 34 Kysucký Lieskovec č.  29, IČO: 42386641, e-mail: zivl.kys.lieskovec@zoznam.sk

 

   

                                    OZNÁMENIE

Výbor Združenia individuálnych vlastníkov lesa, p. s. Kysucký Lieskovec oznamuje vlastníkom, že sa bude konať  zhromaždenie vlastníkov/členov ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec za rok 2023, ktoré sa uskutoční formou korešpondenčného hlasovania dňa 22.06.2024 (sobota)  v kancelárii ZIVL

p. s. Kysucký Lieskovec v kultúrnom dome Kysucký Lieskovec.

Vážená členka/vážený člen ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec,

      výbor ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec na svojom zasadnutí dňa 18.3.2024 rozhodol o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania podľa čl. VI časť: Zhromaždenie – bod 10. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 24.3.2019 a § 14 ods. 6 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Súčasťou tejto pozvánky sú:

- hlasovacie lístky

- poučenie o spôsobe hlasovania

- návratová obálka

- správa výboru o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2023

- správa dozornej rady za rok 2023

- správa OLH o hospodárení v lese za rok 2023

- ročná účtovná závierka za rok 2023 - schválenie

- návrh finančného plánu na rok 2024 - schválenie

Informácia k  plneniu úloh z  uznesenia  zo zasadnutia zhromaždenia za rok 2022 konaného dňa 30.4.2023:

-z  obsahu  tohto uznesenia nevyplynuli pre výbor p. s. úlohy, ktoré by si vyžadovali splnenie.

Návratovú obálku, do ktorej vložíte jeden list– hlasovací lístok č. 1 a č. 2 -obojstranne vyplnené a podpísané hlasovacie lístky je potrebné doručiť poštou, e-mailom, alebo osobne na adresy uvedené v Poučení o spôsobe hlasovania najneskôr do 21.6.2024 vrátane.

Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to,  aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods.4 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, považuje sa toto zasadnutie za prvé čiastkové zasadnutie zhromaždenia.

                                                                         výbor ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec