Choď na obsah Choď na menu
 


OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA

29. 3. 2023

O Z N Á M E N I E

 

Výbor Združenia individuálnych vlastníkov lesa,  p. s. Kysucký Lieskovec oznamuje svojim členom, že sa bude konať zhromaždenie vlastníkov dňa  30.04. 2023  (nedeľa) o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu Kysucký Lieskovec.

 

Od 13.00 do 14.00 hod. bude prezentácia.

 

Program zasadnutia :

 

 1. Otvorenie zhromaždenia vlastníkov
 2. Voľby  mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva
 4. Správa o hospodárení v lese
 5. Správa dozornej rady
 6. Ročná účtovná závierka za rok 2022 – schválenie a návrh na rozdelenie zisku
 7. Návrh finančného rozpočtu na rok 2023
 8. Návrh aktualizácie Zmluvy pozemkového spoločenstva
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Ukončenie zhromaždenia

 

Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa zákona o pozemkových spoločenstvách, považuje sa toto zasadnutie za prvé čiastkové zasadnutie zhromaždenia.

 

POUČENIE:

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť  zhromaždenia  vlastníkov,  ž i a d a m e  Vás, aby ste splnomocnili osobu, ktorá Vás bude na zhromaždení zastupovať. Splnomocnená osoba sa týmto splnomocnením preukáže pri prezentácii. (Podpis na splnomocnení nie je potrebné overovať.)

Ak sa rozhodnete splnomocniť člena výboru, alebo člena dozornej rady pozemkového spoločenstva, údaje o nich sú uvedené na zadnej strane splnomocnenia.

 

Vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie  prineste osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec, 023 34  Kysucký Lieskovec č. 21, a to najneskôr do 28.04.2023 (piatok).
 

- Účastník pri prezentácii na zhromaždení svoju totožnosť preukazuje dokladom totožnosti.
- Splnomocnenec pri prezentácii na zhromaždení predloží:
1. doklad totožnosti
2. riadne vyplnené a podpísané tlačivo „SPLNOMOCNENIE“ priložené v prílohe.

 

 

                                                           Za výbor ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec

                                                                         Zuzana Hartelová, predsedníčka