Choď na obsah Choď na menu
 


OZNÁMENIE O ZHROMAŽDENÍ ČLENOV ZIVL, p. s. za rok 2021, 2019 a 2020 FORMOU KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

                                                                         

Výbor  Združenia individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec, IČO: 42386641, Kysucký Lieskovec č. 29

                                              o z n a m u j e   svojim členom,

že dňa 07.05.2022 sa uskutoční zhromaždenie  vlastníkov/členov ZIVL, pozemkového spoločenstva Kysucký Lieskovec  formou korešpondenčného hlasovania  za roky 2019,2020,2021.

 

Vážená členka/vážený člen ZIVL, P.s. Kysucký Lieskovec,

      výbor ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec na svojom zasadnutí dňa 14.02.2022 rozhodol o uskutočnení zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania podľa čl. VI časť: Zhromaždenie – bod 10. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 24.03.2019 a § 14 ods. 6  zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

   Návratovú obálku, do ktorej je vložený vyplnený hlasovací lístok  je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresy uvedené v Poučení o spôsobe hlasovania najneskôr do 06.05.2022 vrátane.

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie korešpondenčného hlasovania a Vašu účasť na ňom.

PROGRAM:

1/ Návrh pracovných komisií zhromaždenia:

  • komisia pre sčítanie hlasov spoločenstva,
  • zapisovateľ
  • overovatelia zápisnice

2/ Správa o činnosti pozemkového spoločenstva za rok 2021 a informácia o výsledkoch hospodárenia za roky 2019 a 2020

3/ Správa dozornej rady za rok 2021 a informácia o kontrole hospodárenia za roky 2019 a 2020

4/ Ročná účtovná závierka za rok 2021 s návrhom na  rozdelenie zisku za rok 2021

5/ Návrh finančného plánu na rok 2022

6/ Návrh zmien Zmluvy pozemkového spoločenstva zo dňa 24.03.2019

 

7/ Návrh na finančný príspevok dobrovoľnému hasičskému zboru v Kysuckom  Lieskovci

 

 

                                                                     výbor ZIVL, p.s. Kysucký Lieskovec