Choď na obsah Choď na menu
 


OZNÁMENIE O ZHROMAŽDENÍ VLASTNÍKOV DŇA 22.3.2020

Združenie individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo,  02334 Kysucký Lieskovec č. 29

 

                                            O Z N Á M E N I E

   

     Výbor Združenia individuálnych vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo  Kysucký Lieskovec Vám oznamuje, že dňa 22.3. 2020  o 14.00 hod. v kultúrnom dome Kysucký Lieskovec sa bude konať riadne zhromaždenie vlastníkov.

Od 13.00 do 14.00 hod. bude prebiehať prezentácia vlastníkov.

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie  zhromaždenia ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec
  2. Voľby do mandátovej,  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti výboru ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec
  4. Správa o hospodárení a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
  5. Správa o stave lesa ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec
  6. Návrh finančného rozpočtu na rok 2020
  7. Správa dozornej rady ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec
  8. Diskusia k predneseným správam
  9. Prerokovanie  návrhu  uznesenia zhromaždenia ZIVL, p. s. Kysucký Lieskovec
  10. Ukončenie  zhromaždenia

 

 

     V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia ZIVL, P. s. Kysucký Lieskovec, žiadame Vás, aby ste splnomocnili osobu, ktorá Vás bude na zhromaždení ZIVL, P. s. Kysucký Lieskovec zastupovať. Splnomocnená osoba sa preukáže splnomocnením pri prezentácii. Splnomocnenie je spolu s ročnou účtovnou závierkou prílohou pozvánky. (Podpis na splnomocnení nie je potrebné úradne overovať.)

 

 

                                                                                                                                               Zuzana Hartelová

                                                                                                        predsedníčka ZIVL, P. s.

                                                                                                              Kysucký Lieskovec