Choď na obsah Choď na menu
 


Oznámenie o zrušení zhromaždenia pozemkového spoločenstva v roku 2020

Vážení  členovia/vlastníci pozemkového spoločenstva,

 

výbor  ZIVL, P. s. Kysucký Lieskovec pripravil v roku 2020  zasadnutie zhromaždenia naplánované na  22. marec 2020. Každému vlastníkovi  pozemkového spoločenstva bola doručená  v ustanovenej lehote pozvánka, program, výsledky  hospodárenia za účtovné obdobie roku  2019 a   finančný plán na rok 2020.

 V rámci plynutia lehoty  na  uskutočnenie tohto zasadnutia  vláda SR vyhlásila   dňom  12. marec 2020  začiatok obdobia pandémie ako jedno z opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na  území Slovenskej republiky, ktoré  doteraz nebolo  zrušené.

 Obdobie pandémie, ktoré naďalej trvá,  predstavuje   zákaz zhromažďovania  obyvateľstva  v akejkoľvek  oblasti  života (ako napr. kultúra, šport)  vrátane  zákazu  uskutočnenia  akýchkoľvek  zasadnutí vrátane zasadnutia zhromaždenia pozemkových spoločenstiev a urbariátov, a to i napriek tomu, že  v posledných mesiacoch  (jún, júl) došlo k  čiastočnému uvoľneniu  zákazov  zhromažďovania, ale  s obmedzeným  počtom zúčastnených a prísnym dodržiavaním podmienok. Organizátor  takéhoto zhromaždenia je povinný dodržať opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva. V prípade zistenia,  že organizátor  akéhokoľvek  podujatia, ktorým je aj zasadnutie zhromaždenia  nášho  pozemkového spoločenstva   nedodrží   opatrenia,  príslušný regionálny úrad   verejného  zdravotníctva uloží  organizátorovi  takéhoto podujatia pokutu do  výšky  20 tis. eur.

Výbor na svojom zasadnutí  dňa  18.05.2020  rokoval o ďalšom postupe vo veci  schválenia  ročnej  účtovnej závierky za rok 2019   v súvislosti  s opatreniami na zamedzenie koronavírusu nadväzne na novelu  zákona o pozemkových spoločenstvách. Táto  novela č. 91/2020 Z.z.  s účinnosťou od 25.04.2020 k zákonu  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách reagovala  na potrebu zmeny v súvislosti s pandémiou v tom zmysle, že výkonom niektorých úkonov, ktoré  za normálnych okolností vykonáva  zasadnutie zhromaždenia  členov spoločenstiev, a ktoré je potrebné vykonať aj v období pandémie boli práve touto  novelou zákona o pozemkových spoločenstvách prenesené na  výbor alebo  na dozornú radu, ak je výbor nefunkčný. 

Podľa novely zákona o pozemkovom spoločenstve z dôvodu mimoriadnej situácie, keď je obmedzená sloboda pohybu a právo na zhromažďovanie sa, rozhodnutie zhromaždenia nie je potrebné:

  • na schválenie účtovnej závierky, ak hrozí nedodržanie  lehoty  podľa osobitného  predpisu (zákon o účtovníctve),  t.j. ide o vykonanie len  neodkladných  úkonov,
  • na úkony, na ktoré je potrebné podľa zmluvy o spoločenstve, stanov alebo rozhodnutia zhromaždenia, ak by ich nevykonaním hrozilo zmeškanie lehôt ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo uloženie sankcie za nesplnenie povinnosti.

Na základe   uvedených legislatívnych  úprav zákona o pozemkových spoločenstvách, ktoré umožňujú  právomoc výboru schváliť účtovnú závierku  za účtovné obdobie 2019, predložila predsedníčka  pozemkového spoločenstva výboru účtovnú závierku za  účtovné  obdobie roku 2019 na schválenie. Na základe uvedeného  výbor na svojom  zasadnutí dňa  15.06.2020  odsúhlasil a schválil účtovnú závierku za rok 2019.  Po schválení účtovnej závierky za rok 2019  bolo k 30.06.2020  podané  správcovi dane  aj daňové priznanie k dani z príjmov za  rok 2019.

Iné úkony, ktoré podľa Zmluvy o pozemkovom spoločenstve (napr. schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny, voliť a odvolávať členov  a náhradníkov členov orgánov spoločenstva), ktoré   schvaľuje zasadnutie  zhromaždenia,  nie je  potrebné v období pandémie vykonať.

Vzhľadom na to, ako sa vyvíja situácia s koronavírusom, uskutočnenie zasadnutia sa tohto času  javí ako nereálne a aj nezodpovedné hlavne  voči  vlastníkom, ktorých  prevažná väčšina je v dôchodkovom veku, čo   tiež  nezaručuje  50 %  účasť vlastníkov, aby bolo  zasadnutie uznášaniaschopné.

Zároveň je potrebné  zobrať do úvahy skutočnosť, že  náklady na prípravu zhromaždenia, personálne, materiálne a technické zabezpečenie  nie sú  zanedbateľné a v prípade, že by opäť došlo  k sprísneniu  opatrení a celá príprava zasadnutia zhromaždenia by vyšla nazmar ako v marci  2020, boli by to zbytočne vynaložené náklady.

 

Na základe uvedeného  výbor   o z n a m u j e ,

  že  na  mimoriadnom  zasadnutí konanom dňa 04.08.2020 prijal rozhodnutie,  že zasadnutie zhromaždenia sa v roku 2020

 n e u s k u t o č n í.

 

Výbor a dozorná rada je povinná o úkonoch, ktoré vykonala  v období pandémie, alebo aj po jej skončení,  informovať členov spoločenstva na najbližšom zasadnutí zhromaždenia.

V Kysuckom Lieskovci, 15.08.2020

 

 

                   Mgr. Peter  Ševčík                                 Zuzana Hartelová

               podpredseda ZIVL, P. s.                     predsedníčka  ZIVL, P. s.

                  Kysucký Lieskovec                              Kysucký Lieskovec