Choď na obsah Choď na menu
 


Zhromaždenie formou korešpondenčného hlasovania - výsledok

OZNÁMENIE VLASTNÍKOM

 

Zasadnutie zo zhromaždenia formou korešpondenčného sčítavania hlasov  sa uskutočnilo dňa 07.05.2022 v kancelárii Združenia individuálnych vlastníkov lesa, Pozemkové spoločenstvo Kysucký Lieskovec, v kultúrnom dome Kysucký Lieskovec č. 29  o 9.00 hodine.

Zhromaždenie bolo uznášania schopné, teda platné, čo predstavuje 59,64 %.

 

Zhromaždenie schválilo:

-komisiu a funkcie zhromaždenia

-ročnú účtovnú závierku za rok 2021 a návrh na rozdelenie zisku vo výške 433 554,37 €

-návrh finančného plánu na rok 2022

-návrh zmeny Zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa 24.03.2019

-návrh na finančný príspevok 1,- € za známeho vlastníka dobrovoľnému hasičskému zboru v Kysuckom Lieskovci celkom vo výške 740,- €

 

Ďakujeme všetkým vlastníkom za účasť na zhromaždení korešpondenčnou formou za rok 2021 a Vašu podporu.